روز: 30 شهریور 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اقتداری و نیری در فینال اسکواش یزد کاپ

فرشته اقتداری و آیلی نیری به فینال نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ اسکواش یزد کاپ راه یافتند. به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، در مرحله

شاملی و اعتمادی در فینال یزدکاپ

علیرضا شاملی و سپهر اعتمادی به فینال نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ اسکواش یزد کاپ راه یافتند. به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، در مرحله