روز: 21 آبان 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ملاقاتی به منظور توسعه همکاری

دیدار رییس فدراسیون اسکواش و رییس دانشکده تربیت بدنی شهید رجایی به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، امیر عزیزی پور رییس فدراسیون اسکواش با مجتبی