روز: 1 آذر 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

حضور مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون اسکواش در گردهمایی سالانه مسولین کمیته های فرهنگی فدراسیون های ورزشی

حضور سینا فاطمی رییس کمیته فرهنگی فدراسیون اسکواش در گردهمایی سالانه مسئولین کمیته های فرهنگی به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، اولین گردهمایی سالانه مسولین