روز: 22 خرداد 1403 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

انتصابات جدید در هیئت استان همدان

ربانی مهر رییس هیات اسکواش استان همدان در جلسه ماهیانه هیات استان که با حضور مسوولین کمیته ها و مربیان برگزار شد در راستای برنامه