برچسب: انتصاب

انتصاب در هیات اسکواش خراسان رضوی

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی؛ رئیس روابط عمومی،رئیس کمیته توسعه همگانی و رئیس کمیته مربیان هیئت اسکواش خراسان رضوی منصوب شدند.